Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen IBS en de klant voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inkoop of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.

3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

4. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld op basis van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 - Offertes en aanbiedingen

1. Alle offertes en aanbiedingen van IBS zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft niet meer beschikbaar is of een specifiek vervaldatum is vermeld op de aanbieding.

2. IBS kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. Afspraken of toezeggingen, afwijkend van de offerte, aanbieding of algemene voorwaarden, worden slechts dan geacht te zijn gemaakt, indien door ons schriftelijk zijn bevestigd.

4. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht IBS niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

6. Indien de klant zich met de inhoud van de orderbevestiging niet kan verenigen, dient de klant haar/zijn bezwaren binnen 5 werkdagen na ontvangst ervan schriftelijk bij ons in te dienen, bij gebreke waarvan de orderbevestiging geacht wordt de overeenkomst juist weer te geven.

Artikel 3 - Contractduur, leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst

1. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de klant IBS schriftelijk in gebreke te stellen met een redelijke termijn om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

2. De uitvoeringstermijn begint niet eerder dan nadat de klant de benodigde gegevens juist en volledig aan IBS ter beschikking heeft gesteld.

3. Levering geschiedt af fabriek tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. De klant is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de klant afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is IBS gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de klant.

4. IBS heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan IBS de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. IBS zal in dat geval zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.

7. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd is IBS gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat de klant akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, waaronder tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van IBS op en is voor de klant evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen. IBS kan een verzoek tot wijziging van de overeenkomst zonder opgave van redenen weigeren.

8. Indien de klant in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van de overeenkomst is de klant aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van IBS.

9. Indien IBS met de klant een vaste prijs overeenkomt, dan is IBS niettemin gerechtigd tot verhoging van deze prijs indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een prijsstijging van grondstoffen, lonen et cetera.

10. Diegene die een druk- of reproductieopdracht geeft, wordt verondersteld als zijnde daartoe gerechtigd. Hij draagt, tezamen met zijn lastgevers en bij uitsluiting van de drukker, al de verantwoordelijkheid tegenover derden.

Artikel 4 - Betaling en incassokosten

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum mits anders is overeengekomen tussen de klant en IBS, op een door IBS aan te geven wijze, in de valuta waarin is gefactureerd.

2. Indien de klant in gebreke blijft in het tijdige betalen van een factuur, dan is de klant van rechtswege in verzuim. De klant is alsdan een rente verschuldigd van 8% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

3. IBS heeft het recht de door klant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

4. De klant is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan IBS verschuldigde.

5. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

6. Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is.

Artikel 5 - Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

IBS is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

1. de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; na het sluiten van de overeenkomst IBS ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen; zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of er zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van IBS kan worden gevergd.

2. Indien de ontbinding aan de klant toerekenbaar is, is IBS gerechtigd tot vergoeding van alle schade.

3. In geval van liquidatie, aanvrage van surséance van betaling of faillissement ten laste van de klant, of een andere omstandigheid waardoor de Klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het IBS vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding. De vorderingen van IBS op de klant zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

4. Indien de klant een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan-, afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, geheel aan de klant in rekening worden gebracht.

5. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van IBS op de klant onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 6 Overmacht

1. Indien IBS door overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.

2. Onder overmacht zijn onder meer te verstaan: extreme weersomstandigheden, brand, wateroverlast, ongeval, ziekte of staking van personeel, bedrijfsstoring, stagnatie in het vervoer, storende wettelijke bepalingen, door IBS onvoorziene problemen bij productie of transport van de producten en de niet tijdige levering van zaken of diensten door derden die door IBS zijn ingeschakeld.

3. Indien sprake is van een overmacht situatie is IBS bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de overmacht situatie langer dan 6 weken duurt, is ook Opdrachtgever bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden.

4. Indien IBS bij het intreden van de overmacht situatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het al geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door IBS in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van IBS totdat de Klant alle verplichtingen uit de met IBS gesloten overeenkomst(en) is nagekomen.

2. Door IBS geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De klant is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

3. De klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van IBS veilig te stellen.

4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de klant verplicht om IBS daarvan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen.

5. De klant verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan IBS ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is IBS gerechtigd tot het bedrag ter hoogte van de waarde van de geleverde zaken.

6. Voor het geval IBS zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de klant bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan IBS en door IBS aan te wijzen derden om die plaatsen te betreden waar de eigendommen van IBS zich bevinden en die zaken terug te nemen.

7. Alle ontwerpen, logo’s, tekeningen, composities, lay-outs, et cetera door ons ontworpen zijn beschermd door de Auteurswet en blijven onze eigendom. Klant verkrijgt uitsluitend het gebruiksrecht. Zonder de schriftelijke toestemming van IBS mag dit gebruiksrecht niet overgedragen worden aan derden. Dit geldt tevens voor varianten en ontwerpen die bij IBS niet tot uitvoering komen. Bij inbreuk op dit artikel is € 1.000,- euro per ontwerp verschuldigd.

Artikel 8 - Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

1. De door IBS te leveren zaken voldoen aan de eisen en normen die daaraan op het moment van levering gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland, België en Duitsland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het beoogde gebruik binnen zojuist genoemden landen. Bij gebruik buiten de zojuist genoemde landen dient de klant zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. IBS kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

2. Een verschil van bij de inktkleuren en in de kleur, de vorm, de grootte, de kwaliteit, of de dikte van het bedrukte of het op maat geproduceerde artikel rechtvaardigt geenszins klacht of weigering. Een afwijking mag nooit de weigering van de koopwaren rechtvaardigen noch de vraag naar prijsvermindering.

3. Bij de fabricage van maatwerk artikelen zal een hoeveelheid van 5% slechte exemplaren als normaal beschouwd worden; een afwijking van plusminus 5% op de bestelde hoeveelheden wordt aanvaard door de klant.

4. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 1 maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door IBS verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.

5. Iedere vorm van garantie komt te vervallen in geval van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, onjuiste opslag door de klant of door derden, wanneer de klant of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De garantie vervalt bij gebreken als gevolg van omstandigheden waar IBS geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden.

6. De klant is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 3 dagen na levering schriftelijk aan IBS te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen 3 dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan IBS te worden gemeld.

7. Indien de klant tijdig reclameert, schort dit zijn afname- en betalingsverplichting niet op.

8. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de klant geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

9. Indien na tijdige reclamatie vaststaat dat een zaak gebrekkig is, dan zal IBS de zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, ter keuze van IBS, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding aan de klant voldoen.

10. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van IBS daardoor gevallen voor rekening van de klant.

11. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging aan de klant in rekening gebracht worden.

12. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens IBS één jaar.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

1. Indien IBS aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. IBS is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat IBS is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

3. De aansprakelijkheid van IBS is beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

4. IBS is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

5. Onder directe schade wordt verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade.

6. IBS is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade.

Artikel 10 - Risico-overgang

1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de klant over op het moment waarop zaken aan de klant in de macht van de Klant worden gebracht.

Artikel 11 – Vrijwaring

1. De klant vrijwaart IBS voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden.

Artikel 12 - Toepasselijk recht en geschillen

1. Uitsluitend het Nederlands recht is op de overeenkomst van toepassing, ook indien aan de overeenkomst in het buitenland uitvoering wordt gegeven. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2. De rechter in de vestigingsplaats van IBS is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 13 - Vindplaats en wijziging voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn te vinden op de website: http://www.impexbs.nl

2. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg.